Dopravní psychologie

Provádíme dopravně psychologická vyšetření:
 • řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t podle požadavků § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • instruktorů autoškol podle požadavků § 21, odst. 2, písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • řidičů motorových vozidel s právem v přednosti v jízdě, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
 • řidičů motorových a jiných vozidel pro potřeby lékařů, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a řidičů se zdravotními důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, podle vyhlášky
  č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • posádek lodí podle vyhlášky ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
 • řidičů motorových vozidel, kterým byl odebrán řidičský průkaz podle zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 123c, odst. 3

Forensní personalistika

Provádíme psychologická vyšetření:
 • žadatelů o získání zbrojního průkazu ručních střelných zbraní podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
  ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 493/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
 • držitelů zbrojního průkazu pro potřeby lékařů podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
  ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 493/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
 • příslušníků myslivecké stráže podle vyhlášky č. 188/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování
 • uchazečů o práci u civilních bezpečnostních služeb a detektivních agentur nebo o získání licence v dané oblasti v souladu s vyhláškou MV č. 16/2009 Sb. o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
 • uchazečů o práci u městské či obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie